• darkblurbg

ภาพกิจกรรม

ประกาศทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่ง

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และท... คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2553 - 2566
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ที่ 2/2565
3 แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับกฎหมายฯ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับฟังความคิดเห็นเ... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 การรับรององค์กรเอกชนที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบคณะ... การรับรององค์กรเอกชนที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัตกิ... ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัตกิารใชเ้งินและทรัพย์สินของกองทุนสาหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอน... ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2565
5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565
2 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564
3 Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020
4 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563
5 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562

เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (์National Referral Mechanis... แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (์National Referral Mechanism)
2 แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม... แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด)
3 ขั้นตอนการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษ... ขั้นตอนการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน
5 คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้... คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รับสมัครงาน

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบ... ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน)... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์)... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านก... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ รูปภาพ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามกา... ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2567 -
2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลต้นแบบ พ.ศ.2567 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลต้นแบบ พ.ศ.2567
3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลดีเด่น พ.ศ.2567 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลดีเด่น พ.ศ.2567
4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลหน่วยงานดีเด่น พ.ศ. 2567 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลหน่วยงานดีเด่น พ.ศ. 2567
5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลจังหวัดต้นแบบกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanis... แบบฟอร์มการสมัครรางวัลจังหวัดต้นแบบกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) พ.ศ. 2567

การดำเนินงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป