• darkblurbg

การดำเนินงาน

ประกาศทั่วไป/download เอกสาร

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษ...

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์

08/10/2561

2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10/08/2561

3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้...

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

12/10/2561

4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมอนุบัญญัต...

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

16/08/2561

5 วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

1.หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"
2.หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านการค้ามนุษย์"
3.หลักเกณ์การเสนอชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4.หลักเกณฑ์การส่งผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

30/03/2561

6 ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษ...

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

28/05/2561

7 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

05/06/2561

8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

-

03/11/2558

9 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

-

03/11/2558

10 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

-

03/11/2558

วีดีทัศน์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วีดีทัศน์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป