• darkblurbg

การดำเนินงาน

ประกาศทั่วไป/DOWNLOAD เอกสาร


คำสั่ง

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

27/11/2561

2 คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

03/11/2558

3 การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

03/11/2558

4 อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

23/12/2558

5 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ MOU

คำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๑/๒๕๕๙

03/03/2559เกี่ยวกับกฎหมายฯ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

03/11/2558

2 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

03/11/2558

3 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

03/11/2558

4 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

07/02/2560

5 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

06/06/2560รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 THE ROYAL THAI GORERNMENT' ' S RESPONSE

14/07/2559

2 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

19/01/2561

3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้...

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

12/10/2561เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

03/11/2558

2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

03/11/2558

3 เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษ...

เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

23/12/2558

4 แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หนังสือเชิญผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

13/01/2559

5 ประกาศเงินรางวัลนำจับ

ประกาศเงินรางวัลนำจับ

03/03/2559รับสมัครงาน

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

09/01/2562

วีดีทัศน์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561

วีดีทัศน์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561 โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน แล...

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ประชุมมติร่างกฏหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้มีการประชุมมติร่างกฏหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) ท่านอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธาน (รองปลัดกระทรวง พม.)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังษี

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแ...

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป