• darkblurbg

การดำเนินงาน

ประกาศทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่ง

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์
2 คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘
3 การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4 อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ MOU คำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๑/๒๕๕๙

เกี่ยวกับกฎหมายฯ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
2 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
3 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
4 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
5 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558
2 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 THE ROYAL THAI GORERNMENT' ' S RESPONSE
3 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559
4 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560
5 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG)

เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2 เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษ... เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3 แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หนังสือเชิญผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4 ประกาศเงินรางวัลนำจับ ประกาศเงินรางวัลนำจับ
5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ รูปภาพ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น -
2 ใบสมัครการประกวดหนังสั้น ใบสมัครการประกวดหนังสั้น -
3 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง Consent Form หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง Consent Form -
4 หลักเกณฑ์การประกวดแอนิเมชั่น หลักเกณฑ์การประกวดแอนิเมชั่น -
5 ใบสมัครการประกวดเเอนิเมชั่น ใบสมัครการประกวดเเอนิเมชั่น -

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป