การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (ครั้งที่ 5)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พุ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หัวข้อ การสนทนากลุ่มในระดับภูมิภาค: ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Focus Group ครั้งที่ ๕) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น ๑๙ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในแต่ละภาคและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวน ๕o คน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะประเด็น องค์ประกอบการกระทำผิดฐานการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานและบริการ กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย ร่วมถึงมาตรการการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป