ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารซีพีทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมมีหน่วยงานยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จำนวน ๑๐ แห่ง คือสถาบันคุ้มครองฯ ๘ แห่ง พมจ.เชียงใหม่ และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนผู้เสียหาย ๘๑ ราย จำนวนเงินที่เห็นชอบสนับสนุนทั้งสิ้น ๒๓๐,๙๘๓ บาท และมีการประชุมผ่านโปรแกรม zoom กับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเสนอขอรับเงินเพื่อให้ข้อมูลของผู้เสียหายอย่างถูกต้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป