ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมีหน่วยงานยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จำนวน 9 แห่ง คือ สถานคุ้มครองฯ จำนวน 7 แห่ง, พมจ. นนทบุรี และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนผู้เสียหาย 79 ราย จำนวนเงินที่เห็นชอบสนับสนุนทั้งสิ้น 516,268.25 บาท และมีการประชุมผ่านโปรแกรม zoom กับคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเสนอขอรับเงินเพื่อให้ข้อมูลของผู้เสียหายอย่างถูกต้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป