ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 3/2564 เพื่อทบทวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 และผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติเป็นประธานการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป