ประชุมทวิภาคีไทยลาว ว่าด้วยการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครั้งที่ 2

กองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกองเลขานุการคณะกรรมการ ต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจัดการประชุมทวิภาคีไทยลาว ว่าด้วยการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครั้งที่ 2 (2nd case Management Meeting) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซศ หลานหลวง กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเป็นประธานพร้อมด้วย พันเอก แก่นจันทร์ พรมมะจัก หัวหน้ากองเลขา คณะกรรมการต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติรองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจในฐานะหัวหน้าฝ่าย สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ และการพิจารณากำหนดข้อตกลงร่วมกันในการให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์และรายงานผลการส่งกลับและคืนสู่สังคม นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐานStandard operating procedure เพื่อจะได้มีแนวทางในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รายกรณีการส่งกราบและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างสองประเทศต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป