ประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อ ระดับชาติ (National Referral Mechanism)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (Reflection Period) สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) จัดการประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อ ระดับชาติ (National Referral Mechanism) ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประธานคณะทำงานฯ นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนกลไก การส่งต่อระดับชาติ(National Referral Mechanism) ซึ่งเป็นกลไกสำหรับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการปคม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป