ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้รับทราบผล การดำเนินงาน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2)ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย – สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายไทย) 3)ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน 4)ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) และ 5)ผลการประเมิน ประเทศไทยในรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2020 และได้เห็นชอบ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1)ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประสานและติดตามงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2)โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 3)การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย(ดอนเมือง) 4)การขับเคลื่อนแนวทางการคัดแยกและการช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นผู้เสียหายและ 5)ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป