ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง

วันที่ 6-7 เม.ย. 64 นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและประชุมร่วมกับ นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง และ นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง เน้นหลักการปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นสำคัญไม่เลือกปฏิบัติ และการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับสถานการณ์การเผยแพร่เชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) พร้อมตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง และยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเต็มที่และมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทีม one home ในจังหวัดระนอง เพื่อให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป