การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ครั้งที่4

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หัวข้อ การสนทนากลุ่มในระดับภูมิภาค: ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ (Focus Group ครั้งที่ ๔) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น ๑๙ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุม และนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าร่วมประชุม และมีหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม รวมจำนวน ๕๐ คน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะประเด็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ กระบวนการคัดแยกรวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อนำไปสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป