การประชุมจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561-2580 ครั้งที่2

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/07/2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแม่บทความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2561–2580) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวนกว่า 60 คน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุ...

อ่านต่อ


กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/07/2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบ Ms. Hitomi SATO อาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงา...

อ่านต่อ


พม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการบังคับคดีค้ามนุษย์เพื่อเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/08/2561

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพรฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสัง...

อ่านต่อ


การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 (10th JMG on PSC)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/08/2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 (10th JMG on PSC) มอบหมายให้นางอังคณา หอมหวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พล.ต.ท. Nui Van Nam รมช. ว่าการกระทรวง ความมั่นคงสาธารณะเป็นประธาน โดยมีพลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลข...

อ่านต่อ


วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและกองต่อต้านการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 09/08/2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและกองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีท่านอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 702/s3 ชั้น7 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

อ่านต่อ


วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/08/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา

อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 ครั้งที่ 3

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/08/2561

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นการจัดทำการทบทวนปัญหาการค้ามนุษย์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะ...

อ่านต่อ


การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 8

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/08/2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 8 โดยมีผู้แทนจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. คือ การเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกลุ่มย่อย (Sub- Group) ด้านการป้องกั...

อ่านต่อ


การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 1

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 โดยมีนางญาณี เลิศไกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ปกค.) เป็นประธาน และ ผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตร...

อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน รับฟังการนำเสนอผลการถอดบทเรียนในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 70 คน จาก 20 หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบ็งค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯเพื่อให้ ภาคีเครือข่าย...

อ่านต่อ


การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 2

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

วันที่16-17 สิงหาคม 2561 มีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง พม. เป็นประธาน และ ผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานฯ

อ่านต่อ


กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดการอบรมด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2561 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับ กรมฟื้นฟูเยียวยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดการอบรม Joint Training of Trainer on the Bilateral SOPs on Management of Case and the Repatriation and Reintegration of Victims of Trafficking ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาจากทั้ง 2 ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในควา...

อ่านต่อ


โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำงานเพื่อก้าวต่อไปในการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน ของกกกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และสถานคุ้มครอ...

อ่านต่อ


การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16 โดยมีคณะผู้แทนฝ่าย สปป ลาว จากกองเลขาคณะกรรมการต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ กระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุม ณ ร.ร. เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผลการประชุมได้ข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะกลับไ...

อ่านต่อ


การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่4

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/08/2561

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 มีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา โดยมี นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง พม. เป็นประธาน และ ผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานฯ

อ่านต่อ


การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่5

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/08/2561

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 มีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฏร์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี ผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานฯ

อ่านต่อ


กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว 25 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.ปทุมธานี

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/08/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะสปป.ลาว 25 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ


การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่6

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/08/2561

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 มีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 6 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง โดยมีนางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง พม. เป็นประธาน และ ผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานฯ

อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/09/2561

วันที่ 10-13 กันยายน 2561 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนใการป้องกันการค้ามนุษย์ ณ โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลช จังหวัดชลบุรี โดยนางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางดวงสุดา เมืองวงศ์ พมจ. ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกา...

อ่านต่อ


การประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/09/2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษ์ มอบหมายกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง เข้าร่วมการประชุม Tak-Myawaddy bilateral meeting on border cooperation on anti-trafficking in persons (BCATIP) ครั้งที่ 1/2561 เป็นการประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุุประสงค์เพื...

อ่านต่อ


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป