แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑


พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์ ระหว่าง ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘


พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑


คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองเพือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/12/2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะได้กำหนดให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินการสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะต้องชี้แจงหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างของตนเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า สถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากได้ชี้แจ้งหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชี้แจงหรือหลักฐานการจัดให้มีการอบรม อาทิเช่น รูปถ่าย ลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรม สรุปรายงานการอบรม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตรวจสอบยังสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะของท่าน ตามเอกสารแนบ


แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/01/2559

หนังสือเชิญผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

   


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ MOU

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/03/2559

คำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๑/๒๕๕๙


ประกาศเงินรางวัลนำจับ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/03/2559

ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


แนวทางการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2559

แนวทางการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์


ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๑/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๑/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๒/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๒/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๓/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๓/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๔/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๔/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๕/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๕/๕


๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


๓ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๓ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


๔ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๔ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ฉบับปรับปรุง

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/04/2559

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/05/2559

หัวข้อ ๑)ความหมายของการค้ามนุษย์ 

         ๒)พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

         โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

         ตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่ิอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/05/2559

หัวข้อ นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

โดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโนบายและยุทธศาสตร์


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(MOU)


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558


TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 THE ROYAL THAI GORERNMENT' ' S RESPONSE


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์


คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกาาค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/09/2559

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกาาค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑


ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/09/2559

ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์


เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/09/2559

เมื่อวันที่  13-15 กันยายน 2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการดังนี้

=> แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์กระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศไทย

=> การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์การเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดการประเมินตนเองและสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคีและการกำหนดยุทธศสตร์ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องเหมาะสม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทบาทในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/03/2560

บทบาทในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์

การสัมมนา พมจ. ทั่วประเทศ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560


รวมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/06/2560

รวมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ


แบบโปสเตอร์ “คุณเห็นฉันไหม Can you see me?”

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/08/2560

รายละเอียดการจัดทำจัดจ้างพิมพ์สื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด A2 (42x59.4 ซม.) พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน ตัดปลิว จำนวน 3 แบบ ภายในวงเงิน 50,000 บาท  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ได้ที่นี่​


รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/01/2561

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/03/2561

1.หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

2.หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

3.หลักเกณ์การเสนอชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

4.หลักเกณฑ์การส่งผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/05/2561

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/06/2561

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560


พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/08/2561

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/09/2561

หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์(ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์(ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์(ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์(ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์(ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/10/2561

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=180

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=181

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=182

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=183

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=184

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=185


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป