อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และองค์กรภาคประชาสังคม เดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อพบหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ตลอดจนแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การขจัดการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก และการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้แทนไทยได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ อีกทั้งยังได้เข้าพบฝ่ายรัฐสภาสหรัฐฯ และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมของสหรัฐฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงแนวทางการรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไปสู่การใช้ช่องทางออนไลน์ในการกระทำผิดและล่อลวงผู้เสียหายมากขึ้น ตลอดจนความสำคัญของการดำเนินความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ในระหว่างการหารือ คณะผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ทำงานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในการให้ความสำคัญต่อผู้เสียหาย และคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายเป็นหลัก โดยได้หารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาแนวทางความร่วมมือใหม่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้ร่วมศึกษาดูงานการปฏิบัติการของศูนย์ National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) สหรัฐฯ ซึ่งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มเติม รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย และการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศไทยและประเทศหุ้นส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป ที่มา https://www.mfa.go.th/th/content/tip2022

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป