• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 19/07/2566

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัตกิารใชเ้งินและทรัพย์สินของกองทุนสาหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เรื่อง การอนุมัตกิารใชเ้งินและทรัพย์สินของกองทุนสาหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป