• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/08/2566

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ครั้งที่4

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/08/2566

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (ครั้งที่ 5)

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/08/2566

การประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/07/2566

พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/07/2566

พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/03/2566

กระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/05/2565

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/03/2565

ประชุมทวิภาคีไทยลาว ว่าด้วยการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครั้งที่ 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/03/2565

ประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อ ระดับชาติ (National Referral Mechanism)

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/03/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/03/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/03/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2565

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/03/2565

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 4/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/03/2565

ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 5/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/03/2565

ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 6/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/06/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณี ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป