• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/06/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณี ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/05/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/04/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2564

กิจกรรม“ องค์กรแห่งความสุข” (Happy Organize)

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2564

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/03/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมภายใต้แนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและการต่อรองสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

เยี่ยมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรีพร้อมประชุมหารือในการจัดโครงการปรับปรุงอาคาร

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการคอมมิทระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Taskforce Meeting) ผ่านระบบออนไลน์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/02/2564

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 5/2563

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป