• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/07/2562

ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/07/2562

ประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 09/07/2562

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “แนวการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)” ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/07/2562

ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/06/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/06/2562

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/06/2562

ประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/06/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/06/2562

มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/06/2562

งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/05/2562

การประชุมผู้แทนฝ่ายไทยเพื่อเตรียมการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/05/2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/05/2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/05/2562

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือต่อการค้าทาสยุคใหม่และการกำหนดเวลาที่เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/05/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 13/05/2562

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/05/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้'งที่ ๒/๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/05/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/04/2562

การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 02/04/2562

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่1/2562

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป