ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 6/2564

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้เห็นชอบโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระยะเร่งด่วน และร่างโครงการฝึกอบรมฯ โดยมอบให้กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 4 รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป