พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

วันที่ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการจัดงาน “KICK OFF วันรณรงค์ต่อต้านการคามนุษย์ ประจําปี ณ Main Hall ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย งานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานรวมจํานวนทั้งสิ้น 600 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จํานวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจําประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สภาเด็กและ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานแบบ Walk In และ สื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จํานวน 400 คน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ 8 แห่ง สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 แห่ง เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป