ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2565

กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 302ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน และมีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมคณะอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 30 คนสำหรับการประชุมวันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน/บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 2) แนวทางการพัฒนาระบบงานและการจัดกำลังศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-ออสเตรเลีย 3) การจัดทำร่างขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SOP) ในการคัดกรอง คัดแยกผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ ตามมาตรา ๖/๑ และการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบระยะเวลาไตร่ตรองฟื้นฟู รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเบื้องต้นก่อนการระบุตัวผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ และ (๔) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป