พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

วันที่ 7 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น ประธานในเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจาก ประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กร พัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและ ปราบปราม การค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล ผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 800 คน เข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน 400 คน และผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการ ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และสถาน เอกอัคราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด “TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน” เพื่อสื่อถึงการรวมพลัง ทุกภาคส่วน ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วยการมอบโล่เกียรติยศ ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีและเป็นรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นแบบอย่างที่ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้จัดการ ประกวดวิดีโอ TIK TOK รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีผู้ชนะการประกวดฯ จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัด นิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัล ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และบูธนิทรรศการของ หน่วยงานด้านการดำเนินคดี ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครอง รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป