การประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อชั้น ๑๙ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม และนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๖ และได้เห็นชอบ (๑) แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (๒) โครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ และ (๓) การถอดบทเรียนการจัดระดับประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป