ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุม สรุปมีมติดังนี้ 1. อนุมัติจ่ายเงินรางวัล จำนวน 1 คดี เป็นเงิน 100,000 บาท 2. อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จำนวน 117 ราย เป็นเงิน 632,778.54 บาท 3.อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 611,630 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,237,530 บาท

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป