ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปมติที่ประชุมรับทราบ การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืนโดยเพิ่มผู้แทนกระทรวงแรงงาน และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล E-AHT รายงานสถิติรายด้าน การประมวลผล OLAP การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงโมบายแอบพลิเคชั่น Protect - U รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบในหลักการแนวทางการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป