ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบโปรแกรม ZOOM) โดยมี นางเมธินี เทพมณี เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปคม. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พิจารณาคัดเลือกและนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป