ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 3 คดี เป็นเงิน 150,000 บาทในครั้งนี้ไม่มีผู้ขอรับค่าตอบแทนรวมเห็นชอบให้การสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 150,000 บาท ณ . ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และมีการประชุมทางไกลด้วยระบบโปรแกรม ZOOM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป