• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/01/2562

ประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/01/2562

ประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนลาว

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/01/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 21/12/2561

ประชุมมติร่างกฏหมาย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/12/2561

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 15/12/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/10/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/09/2561

การประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 10/09/2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่6

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว 25 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.ปทุมธานี

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 28/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่5

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่4

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2561

การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การอบรมด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2561

โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม. ครั้งที่ 1

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/08/2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป