การประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษ์ มอบหมายกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง เข้าร่วมการประชุม Tak-Myawaddy bilateral meeting on border cooperation on anti-trafficking in persons (BCATIP) ครั้งที่ 1/2561 เป็นการประชุมหารือความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุุประสงค์เพือ (1) รายงานสถานการณ์ การทำงานร่วมกันของ BCATIP ตาก-เมียวดี (2)การประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ในประเด็น การช่วยเหลือด้านการดำเนินคดี การตรวจสอบช่องทางการเข้าออกขบวนการค้ามนุษย์ การพิจารณาแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การใช้กลไก BCATIP ในการหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และสำหรับประเด็นที่มีการเสนอขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง คือ ทั้ง 2 ฝ่ายให้ความสำคัญกับกลไก BCATIP โดยฝ่ายเมียนมา มีผู้ประสานงานประจำ อยู่ที่ศูนย์ฝั่งเมียวดี และฝ่ายไทย มีศูนย์ซึ่งใช้พื้นที่ของ ตม.(แม่สอด) แต่ยังขาด จนท.พม. ประจำศูนย์ ทางคณะทำงานจึงอยากได้รับการสนับสนุน การจัดสรรบุคลากร หรือ จัดสรรงบประมาณในการจ้าง จนท.ประจำ BCATIP แม่สอด เพื่อให้มีผู้ประสานงานตามกลไกความร่วมมือต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป