โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายอโณทัย อุดมศิลปะ นักวิชาการและที่ปรึกษาอิสระด้านสื่อสารมวลชน บรรยายเรื่องความสำคัญ รูปแบบ/ประเภทของการประชุมระหว่างประเทศ และการจัดการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเรื่องการเจราจาในปการระชุมระหว่างประเทศ ร่วมด้วย นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญากรสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายเรื่องการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศและเรื่องการจัดพิธีลงนาม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป