การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป