โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล วันที่ 2

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายนนทศิริ บุรณศิริ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และอดีตรองอธิบดีกรมพิธีการทูต บรรยายเรื่องพิธีการทูตและมารยาทสากล มารยาทบนโต๊ะอาหารและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงรับรองและมารยาทในการเข้าร่วม และการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป