การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลผลิตของโครงการ CM4TIP สรุปการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ JICA และรายงานการสิ้นสุดโครงการ CM4TIP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย JICA จำนวน ๒๙ คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป