อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วิทยากรประกอบด้วย นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 สำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด และ นางสาวยุวดี คล้ายสาหร่าย นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และวิทยากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพมจ.ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงเพิ่มทักษะในการทำงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป