ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

วันที่ (29 ต.ค. 2561) พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท โดยสรุปผลการประชุมดังนี้ 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะพัฒนาระบบฯ ได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบ E-AHT ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าสถิติข้อมูลของหน่วยงานด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือ ผสห. ต่อที่ประชุมฯ นอกจากนี้ ยังได้รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลระดับจุลภาคในกระบวนการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการและสร้างต้นแบบของระบบ 2. ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปคม. ต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป