โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 10-13 กันยายน 2561 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนใการป้องกันการค้ามนุษย์ ณ โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลช จังหวัดชลบุรี โดยนางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางดวงสุดา เมืองวงศ์ พมจ. ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงเด็ก และเยาวชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นการดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป