การประชุมหารือ แนวทางการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รอง ปพม. เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตาม MOU ฐานข้อมูลระดับชาติที่ได้มีการลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กคม. สถานคุ้มครองทั้ง ๘ แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ณ ร.ร.เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม •การประชุมหารือ ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลระดับชาติ และสถานะปัจจุบันของระบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครอง ซึ่งสถานคุ้มครองของ พม. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลผู้เสียหายด้านการคุ้มครอง โดย ทีม อ.เชาวริน สกุลวรากลาง และคณะ เป็นผู้นำเสนอ •ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค ทั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เป็นประเด็นความต้องการ ความจำเป็นของข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้งานในระดับปฏิบัติการเพื่อวางแผนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ และในระดับนโยบายที่จะสามารถนำไปกำหนดทิศทาง แนวนโยบายในการคุ้มครองผู้เสียหายต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป