เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/12/2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะได้กำหนดให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินการสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะต้องชี้แจงหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างของตนเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า สถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากได้ชี้แจ้งหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชี้แจงหรือหลักฐานการจัดให้มีการอบรม อาทิเช่น รูปถ่าย ลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรม สรุปรายงานการอบรม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตรวจสอบยังสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะของท่าน ตามเอกสารแนบ


ประกาศเงินรางวัลนำจับ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/03/2559

ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๑/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๑/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๒/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๒/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๓/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๓/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๔/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๔/๕


๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๕/๕

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ส่วนที่ ๕/๕


๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


๓ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๓ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


๔ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/04/2559

๔ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ฉบับปรับปรุง

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/04/2559

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/05/2559

หัวข้อ ๑)ความหมายของการค้ามนุษย์ 

         ๒)พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

         โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

         ตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่ิอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/05/2559

หัวข้อ นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

โดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโนบายและยุทธศาสตร์


เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/09/2559

เมื่อวันที่  13-15 กันยายน 2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการดังนี้

=> แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์กระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศไทย

=> การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์การเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดการประเมินตนเองและสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคีและการกำหนดยุทธศสตร์ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องเหมาะสม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทบาทในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/03/2560

บทบาทในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์

การสัมมนา พมจ. ทั่วประเทศ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560


แบบโปสเตอร์ “คุณเห็นฉันไหม Can you see me?”

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 31/08/2560

รายละเอียดการจัดทำจัดจ้างพิมพ์สื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด A2 (42x59.4 ซม.) พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน ตัดปลิว จำนวน 3 แบบ ภายในวงเงิน 50,000 บาท  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ได้ที่นี่​


หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/09/2561

หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์


คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล 2558

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/01/2562

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล 2558

โดยคณะที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบฟอร์มการรายงาน การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบฟอร์มการรายงาน การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ 2555


แบบฟอร์มจดทะเบียนองค์กร

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบฟอร์มจดทะเบียนองค์กร 


แบบฟอร์มผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปี 2555

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบฟอร์มผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปี 2555


แบบฟอร์มรายงานผลการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบฟอร์มรายงานผลการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ศปคม.01


แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด


แบบ กปค.01

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบ กปค.01


แบบคำขอรับความช่วยเหลือรายบุคคล-ค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

แบบคำขอรับความช่วยเหลือรายบุคคล-ค้ามนุษย์


curriculum for training of personnel from ministry of labour and concerned agencies to prevent and protect victims of labour trafficking

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

curriculum for training of personnel from ministry of labour and concerned agencies to prevent and protect victims of labour trafficking


Info on Samutsakhon Province

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

Info on Samutsakhon Province_Appendix 2


operational Guideline on the prevention

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

operational Guideline on the prevention


scope and elements of identification of trafficked persons

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

scope and elements of identification of trafficked persons


Thailand’s Anti-Human Trafficking Action Plan 2012 – 2013

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

Thailand’s Anti-Human Trafficking Action Plan 2012 – 2013


The National Policy, Strategies, and Measures to (2011-2016)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

The National Policy, Strategies, and Measures to  (2011-2016)


TIP paper 2012 presented to US Ambassador on March 1_2013

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

TIP paper 2012 presented to US Ambassador on March 1_2013


UNIAP Thailand Monthly News Digest for May 2013

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

UNIAP Thailand Monthly News Digest for May 2013


หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


รายงานผลการศึกษาระบบฐานข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการศึกษาระบบฐานข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/01/2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2557

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/01/2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2557


คู่มือแจ้งสิทธิผู้เสียหาย

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

คู่มือแจ้งสิทธิผู้เสียหาย


Notification of Trafficked Persons' Rights (Khmer version)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

Notification of Trafficked Persons' Rights (Khmer version)


Notification of Trafficked Persons Right (Chinese version)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

Notification of Trafficked Persons Right (Chinese version)


Notification of Trafficked Persons' Rights (Lao version)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

Notification of Trafficked Persons' Rights (Lao version)


Notification of Trafficked Persons Rights (Veitnamese version)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

Notification of Trafficked Persons Rights (Veitnamese version)


Notification of Trafficked Persons Rights (Myanar version)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2562

Notification of Trafficked Persons Rights (Myanar version)


หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 01/03/2562

หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑


SIGNED MOU UAE (Three Languages)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Cambodia (Combodia language)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Cambodia (English language)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - China

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Vietnam

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Loas

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Myanmar (English language)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


MOU Thai - Myanmar (Thai language)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/04/2562


ค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/10/2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


เอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/03/2564

เอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการผ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/03/2564

การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผู้ว่าราชการ 76 จังหวัด)


การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/01/2565

การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนําจับและดําเนินคดีกับ ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/01/2565

กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนําจับและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/01/2565

วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 08/12/2565

การยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


แนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/01/2566

แนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2566


แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (์National Referral Mechanism)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/02/2566

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (์National Referral Mechanism)


ขั้นตอนการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกระบวนการยุติธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/05/2566

ขั้นตอนการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/05/2566

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน 


คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/09/2566

คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/09/2566

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป