• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 16/05/2559

เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่ิอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

หัวข้อ นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

โดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโนบายและยุทธศาสตร์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป