• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 23/12/2558

เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะได้กำหนดให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินการสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะต้องชี้แจงหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างของตนเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า สถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากได้ชี้แจ้งหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชี้แจงหรือหลักฐานการจัดให้มีการอบรม อาทิเช่น รูปถ่าย ลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรม สรุปรายงานการอบรม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตรวจสอบยังสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะของท่าน ตามเอกสารแนบ

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป