• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 30/09/2559

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

เมื่อวันที่  13-15 กันยายน 2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการดังนี้

=> แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์กระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศไทย

=> การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์การเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดการประเมินตนเองและสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคีและการกำหนดยุทธศสตร์ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องเหมาะสม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป