บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์ ระหว่าง ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองเพือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/11/2558

การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 23/12/2558

อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ MOU

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/03/2559

คำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๑/๒๕๕๙


แนวทางการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/04/2559

แนวทางการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(MOU)


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 22/08/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์


ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/09/2559

ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/10/2561

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/07/2563

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/07/2563

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/07/2563

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 20/08/2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/03/2564

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๘๓๒/๒๕๖๓


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/10/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ที่2/2565


แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/12/2565

แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด


คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2553 - 2566

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/07/2566

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2553 - 2566


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป