• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 03/11/2558

คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองเพือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป