• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 23/03/2566

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566

1. บุคคลต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 2 รางวัล 

2. บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน15 รางวัล

3. หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 6 รางวัล

4. จังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM จำนวน 3 รางวัล

5. การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 3 รางวัล

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป