การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม

การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม คณะฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา เรื่องการบริหารจัดการายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ (รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม การประชุมในครั้งนี้มีการลงนามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม ระหว่าง ไทย –กัมพูชา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายชาวกัมพูชาที่อยู่ในความดูแลของพม. รวมถึงติดตามความคืบหน้า ด้านการดำเนินคดี การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ครอบครัว รวมถึงรายงานผล การติดตามเยี่ยมผู้เสียหายที่ส่งกลับคืนสู่สังคม ไปแล้วอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้กระบวนการในการคุ้มครอง และส่งกลับประเทศของผู้เสียหายนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป