การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป