การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นการจัดทำการทบทวนปัญหาการค้ามนุษย์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยแบ่งเป็นระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี สำหรับการประชุม ครั้งที่ 3 นี้ มีผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน เข้าร่วม จำนวน 60 คน จาก 25 หน่วยงาน ณโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป