การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 (10th JMG on PSC)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 (10th JMG on PSC) มอบหมายให้นางอังคณา หอมหวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พล.ต.ท. Nui Van Nam รมช. ว่าการกระทรวง ความมั่นคงสาธารณะเป็นประธาน โดยมีพลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. แลกเปลี่ยนทัศนะด้านความมั่นคงในระดับโลกและระดับภูมิภาค ทบทวนผลการดำเนินงานระหว่างปี 2016 ถึง 2018 และรับรองแผนการปฏิบัติงาน ปี 2013 ถึง 2023 2. มีการหยิบยกประเด็นสำคัญขึ้นมาหารือได้แก่ความร่วมมือทางการเมืองความร่วมมือด้านการก่อ อาชญากรรมข้ามชาติ(ในประเด็นยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย) การต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือทางการทหารความร่วมมือด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือด้านยุติธรรม และความร่วมมือด้านอื่นๆได้แก่การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์ ฝ่ายเวียดนามได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทั้งสองประเทศว่ามีการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ มีกลไกการทำงานในระดับทวิภาคี กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งทางประเทศเวียดนามได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาเรียนรู้งานด้านการค้ามนุษย์ ผ่านการสนับสนุนจากงบประมาณของ USA /UN/JICA อย่างไรก็ตามการนิยามองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ทั้งสองประเทศยังมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องแรงงานประมง และกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้นฝ่ายเวียดนาม จึงขอเสนอให้มีการดำเนินการร่วมกันดังนี้ 1. ให้มีข้อตกลงร่วมกันในนิยามขององค์ประกอบของการค้ามนุษย์ 2. จัดให้มีการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของฝ่ายปฏิบัติการในระดับทวิภาคี 3. มีช่องทางประสานงานโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันใช้ช่องทางผ่านทางสถานทูต ทั้งนี้ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย เห็นด้วย ที่ทั้งสองประเทศจะต้องมีความตกลงร่วมกันในเรื่อง นิยามขององค์ประกอบการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย และถูกบังคับก็ยังคงพบเจออยู่บ้าง ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีประสบการณ์เช่นกัน และจะยังคงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป