กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบ Ms. Hitomi SATO อาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 20 มีนาคม 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป