ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน ๓ คดีเป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ไม่มีผู้ขอรับค่าตอบแทนรวมเห็นชอบให้การสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป