ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป