ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบแบบฟอร์มหลักเกณฑ์สำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และประธานกรรมการ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามฯ และกรอบเวลาดำเนินงาน ซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป