ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการรายกรณีที่คำนึงถึงความเปราะบางทางจิตใจและการนำเสนอ Cast Review ผ่านการประชุมรูปแบบผสมผสาน (ประชุมและผ่านระบบทางไกล) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย รศ.อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ นางณัฐวดี ณ มโนรม นายกสมาคมฯ ทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิและสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แก่งเข้าร่วม การประชุม สัมมนาถอดบทเรียน ในวันนี้ เป็นการนำเสนอสรุปบทเรียนโครงการฯ ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญได้ลงฝึกภาคปฏิบัติการเป็นผู้จัดการรายกรณี (Cast Management) ร่วมกับสถานคุ้มครองทั้ง 8 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563) สรุปผลลัพธ์ของโครงการจะทำให้สถานคุ้มครองสามารถบริหารจัดการรายกรณีสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าจนสามารถส่งกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและไม่กลับเข้าสู่ กระบวนการค้ามนุษย์อีกครั้ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป